Kellékszavatosság

Fogyasztó esetében

A Fogyasztónak minősülő Vásárló a Kereskedő hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet rendelet szabályai szerint.

Hibás teljesítésnek minősül, ha a Termék

 • a) nem felel meg a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint nem rendelkezik a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb jellemzőkkel,
 • b) nem alkalmas a Fogyasztó által legkésőbb a szerződés megkötésekor a Kereskedő tudomására hozott és a Kereskedő által elfogadott a Fogyasztó által meghatározott bármely célra,
 • c) nem rendelkezik a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval - ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást,
 • d) számára nem biztosított a szerződésben meghatározott frissítés,
 • e) nem alkalmas arra a célra, amelyeket azonos típusú Termék esetén jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír,
 • f) nem rendelkezik a Fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel - különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében -, amely azonos típusú Termék esetén szokásos, figyelembe véve a Kereskedő, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személynek a Termék konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános - különösen hirdetésben vagy címkén tett – kijelentését,
 • g) nem rendelkezik a Fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal - ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást.

Amennyiben a Termék üzemebe helyezését a Kereskedő, vagy megbízottja végzi, szintén hibás teljesítésnek minősül az üzembe helyezés szakszerűtlensége.

A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • a) kérheti a Termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna;
 • b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Kereskedő a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vásárló az általa választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles megtéríteni a Kereskedő részére, kivéve, ha az áttérés indokolt volt, vagy arra a

Kereskedő adott okot.

A Kereskedő megtagadhatja a Termék kijavítását, illetve kicserélését, ha az lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne számára, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a Termék hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

A Kereskedőnek a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét és a javítás költségét, amennyiben a szavatossági panasz megalapozott. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan Termék eltávolítását teszi szükségessé, amelyet a Termék jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő Termék eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított Termék üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

A Fogyasztónak a Terméket a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a Kereskedő rendelkezésére kell bocsátania.

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

A Fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Kereskedőnek címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül közölni a Kereskedővel. A Fogyasztónak minősülő Vásárló által a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A Fogyasztónak minősülő Vásárló kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

A Fogyasztó a Kereskedővel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Fogyasztói szerződés esetében ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a Termék teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már a Termék teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a Termék természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen

Fogyasztónak nem minősülő Vásárló esetében

A Fogyasztónak nem minősülő Vásárló a Kereskedő hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.).

A Fogyasztónak nem minősülő Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • a) kérheti a Termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztónak nem minősülő Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna;
 • b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a hibát a Kereskedő költségére maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől elállhat, ha a Kereskedő a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak nem minősülő Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Fogyasztónak nem minősülő Vásárló az általa választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles megtéríteni a Kereskedő részére, kivéve, ha az áttérés indokolt volt, vagy arra a Kereskedő adott okot.

Fogyasztónak nem minősülő Vásárlók esetében a kellékszavatossági jog érvényesítési határideje 1 év, amely a teljesítés (átadás) napján indul.

Fogyasztónak nem minősülő Vásárlót termékszavatossági jog és a jogszabályban biztosított kötelező jótállás nem illeti meg.

Termékszavatosság

Ingó dolog (Termék) hibája esetén a Fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint –kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Fogyasztónak minősülő Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Fogyasztónak minősülő Vásárló a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Fogyasztónak minősülő Vásárló a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak minősülő Vásárló kell bizonyítania

A gyártó vagy forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a) a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • b) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • c) a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Fogyasztónak minősülő Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. A Fogyasztónak minősülő Vásárló termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

Jótállás

Hibás teljesítés esetén a Kereskedő a Fogyasztónak minősülő Vásárlóval szemben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet I. sz. mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében jótállásra köteles, de emellett önként is vállalhat jótállást.

A jótállási jegyet a vásárlási bizonylat (számla) helyettesítheti.

A Kereskedő a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A Honlapon csak új, eredeti csomagolású, ellenőrzött forrásból származó Termékeket, gyártói engedéllyel forgalmazunk. Minden a Honlapon értékesített Termékkel kapcsolatban a hatályos jogszabályoknak és a gyártók kereskedelmi gyakorlatának megfelelő jótállási igény érvényesíthető.

A jótállás időtartama a 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó Vételár esetén 2 év, a 250 000 forintot meghaladó Vételár esetén 3 év. A jótállási idő a fogyasztási cikk Fogyasztónak minősülő Vásárló részére történő átadása, vagy ha a Termék üzembe helyezése szükséges, akkor, ha az üzembe helyezést a Kereskedő vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a Fogyasztónak minősülő Vásárló a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe a Kereskedővel, vagy annak megbízottjával, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Fogyasztónak minősülő Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésének megfelelően nem használhatta.

A jótállási igény alapján a Kereskedőnek törekednie kell arra, hogy a hibát 15 napon belül kijavítsa. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a Kereskedő a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

Ha a jogszabályban meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a Kereskedő részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a Fogyasztónak minősülő Vásárló eltérő rendelkezése hiányában a Kereskedő köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni vagy – amennyiben a Termék ezen időszakon belül nem elérhető – a Termék ellenértékét a Vásárló részére visszatéríteni.

Ha a jogszabályban meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a Fogyasztónak minősülő Vásárló eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Fogyasztónak minősülő Vásárló nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a Fogyasztónak minősülő Vásárló nem kívánja a fogyasztási cikket a Kereskedő költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Kereskedő köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a Kereskedő köteles a Fogyasztónak minősülő Vásárló által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Fogyasztónak minősülő Vásárló részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény Kereskedő részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor – a Fogyasztónak minősülő Vásárló eltérő rendelkezése hiányában – a Kereskedő köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Kereskedő köteles a Fogyasztónak minősülő Vásárló által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a Fogyasztónak minősülő Vásárló részére visszatéríteni.

Nem tartozik jótállási kötelezettség körébe a hiba, ha annak oka a Termék Fogyasztónak minősülő Vásárló részére való átadását követően lépett fel, így különösen, de nem kizárólag, ha a hibát:

 • a) szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Kereskedő, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használatikezelési útmutató hibájára vezethető vissza);
 • b) rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása;
 • c) helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás;
 • d) elemi kár, természeti csapás okozta.

A Fogyasztónak minősülő Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. A Fogyasztónak minősülő Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosság, valamint a termékszavatosság körében biztosított jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Garanciális ügyintézés

Garanciális ügyintézéshez szükséges

A vásárló jótállási és szavatossági igényét szabályosan kitöltött jótállási jeggyel és vásárlási számlával érvényesítheti.

Elveszett jótállási jegyet csak dátummal és bélyegzővel ellátott és a készülék adatait tartalmazó számla esetén pótolunk.

Garanciális ügyintézés menete

A jótállási igény a jótállási jegyen feltüntetett határidőig, jótállási jeggyel érvényesíthető.

A vásárló a jótállási igényét a forgalmazónál, vagy a gyártó szerviz partnereinél érvényesítheti.

A gyártói garancia

Ez esetben gyári garanciajeggyel, a gyártó által kijelölt szerződött szervizekben érvényesítheti garanciális igényét, így a terméket az országban a gyártó bármely szerviz partneréhez eljuttathatja.

A szakszervizek címe minden esetben megtalálható a jótállási vagy garanciajegyen esetleg a termék használati útmutatójának a végén, de a megfelelő szakszerviz elérésében ügyfélszolgálatunk készséggel áll vásárlóink rendelkezésére.

Beszállítói garancia

Ebben az esetben a mi közvetítésünkkel, de a beszállító által történik a garancia érvényesítése. Ez esetben Ön eljuttatja a terméket hozzánk, mi megvizsgáljuk és továbbítjuk a szerviznek. Igény esetén a termékért ingyenesen futárt küldünk. Amennyiben azonban a bevizsgálás során kiderül, hogy a hiba nem áll fenn, vagy nem garanciális, akkor a futár költsége és a beszállító által felszámolt bevizsgálási díj Önt terheli, így az kiszámlázásra kerül. A felmerülő költségeket a termék visszaszállításakor utánvét formájában a futárnak kell megfizetni.

A jótállási igény érvényesítésének kizáró feltételei

Ha a helytelen telepítésnek, rendeltetésellenes használatának a gyártó által nem jóváhagyott átalakításának, idegen beavatkozásának, szakszerűtlen kezelésének (a megbízott szerviz bizonyítja), helytelen tárolásának, iparszerű igénybevételének, elemi kárnak, külső tényezőknek, mint például szennyeződés, folyadékoknak, áramingadozásoknak, visz majornak tulajdonítható okokból keletkezett. Garanciajegy hiánya.

Kellékanyagok garanciája

Web áruházunk eredeti és utángyártott kellékanyagokat is forgalmaz. Ezekre a termékekre külön egyedi garanciális feltételeket biztosítunk.

FONTOS!

Mielőtt utángyártott kelléket rendel, vagy használ, kérjük mindenképpen olvassa el a készülék garanciális feltételeit. Az utángyártott kellék használata esetenként a készülék garanciavesztésével járhat. Az ebből adódó károkért sem az utángyártott kellék gyártója sem a cct.hu webáruház (Copy-Comp-Tel Kft.) sem a nyomtató gyártója nem tartozik felelősséggel.

A számla egyben jótállási jegyként is szolgál, mivel a kellékanyagokhoz külön jótállási jegyet nem biztosítunk.

Gyártói garancia kellékanyagokra vonatkozóan

Alább részletezzük azon termékeknek a garanciális feltételeit, melyeknél gyártói garanciát vállalunk.

Egyéb gyártók esetében mindenképpen a gyártó által vállalt garanciát tudjuk biztosítani. Ilyen garanciális probléma esetében kérjük keresse fel a gyártó magyarországi képviseletét.

Epson kellékanyagokra vonatkozó garanciális procedúra leírása

Az Epson az általa gyártott és forgalomba hozott eredeti kellékanyagok esetében a vásárlástól számított 6 hónapig vállal garanciát a termékeire. A termékekre vonatkozó hivatalos garanciális ügyintézést kizárólag az Epson által hivatalosan kijelölt márkaszerviz biztosítja.

A hibásnak vélt kellékanyagot és a nyomtatókészüléket is egyaránt bevizsgálják. Amennyiben az nyer megállapítást, hogy a kellékanyag meghibásodása rendeltetésszerű használat mellett történt, akkor új kelléket az Epson márkaszerviz biztosít.

A garancia érvényesítéséhez a végfelhasználónak rendelkeznie kell és be is kell tudnia mutatni a következő dokumentumokat márkaszerviz részére: a vásárlást igazoló számla, a termék eredeti csomagolása (kivételt képez, ha a nyomtatóhoz kapott kellék).

További információkért mindenképpen forduljon a két hivatalos Epson márkaszerviz valamelyikéhez:

ASC Magyarország Irodagépjavító Kft.

1107 Budapest, Fogadó u. 4.

Tel.: +36 1 88 64 931
Fax: +36 1 88 64 932
E-mail: office@asc.co.hu

R.A. Trade Kft.

2040 Budaörs, Törökbálinti u. 23.

Tel.: +36 23 502 880
Fax: +36 23 502 801
E-mail: epson@ratrade.hu

HP kellékanyagokra vonatkozó garanciális procedúra leírása

A HP az általa gyártott kellékanyagokra (tintapatronok, nyomtatófejek illetve lézernyomtatók festékkazettái) jótállási kötelezettséget vállal attól függetlenül, hogy azok nem esnek a jogszabályok alapján kötelező jótállás alatt álló termékek körébe. Az alábbiakban tájékoztatást szeretnénk nyújtani a HP kellékanyagok kapcsán érvényes, hibás árukra vonatkozó eljárásról. Jelen eljárás további értesítésig vagy visszavonásig érvényes.

Nem szakember számára sokszor nehezen megítélhető, hogy a végfelhasználó által jelzett hibás működés (pl. nyomtató nem nyomtat, pöttyözve nyomtat, csíkoz) esetén a nyomtató, vagy a kellékanyag okozza-e a hibát. Ezért bármilyen működési rendellenesség esetén a HP szerviz partnereinél szerviz igazolás beszerzése szükséges, amely hivatalosan tanúsítja a hiba forrását, és a garancia meglétét. Ez alapján a megfelelő garanciális eljárás elvégezhető.

1) Résztvevő partnereink:

HP kellékanyagos szervizigazolást jelenleg az alábbi HP szerviz partnerek és megfelelően szerződött alvállalkozóik állíthatnak ki:

Alphanet Kft., 1031 Budapest Monostori u. 34., (1) 242-1830
Delta Services Kft,. 1033 Budapest Szentendrei u. 39-53., (1) 437-5200
Albacomp Zrt., 1139 Budapest Frangepán u. 8-10., (1) 236-7790
Albacomp Zrt., 3525 Miskolc Széchenyi u. 49., (46) 354-266
Albacomp Zrt., 8000 Székesfehérvár Mártírok útja 9., (22) 515-413

2) A vizsgálat:

A vizsgálat során az elsődleges feladat eldönteni, hogy a nyomtatási hibát a kellékanyag okozza-e, vagy a nyomtató meghibásodása. Amennyiben a hibát a kellékanyag okozza, úgy a következő lépcső a kellékanyag garanciájának eldöntése. A szerviz igazolást ennek megfelelően kell kitölteni.

A szervizigazolás kiállításához szükség van a vásárlást igazoló számla bemutatására is. A vizsgálat precíz elvégzését pedig segíti, ha nem csak a kellékanyagot, de a nyomtatót is behozzuk a szerviz partnerhez.

A szervizpartnerekhez bevizsgálásra hozott HP kellékanyagokról mindenképpen készülnie kell szervizigazolásnak, függetlenül a vizsgálat eredményétől! Amennyiben a kellékanyag garanciális cseréje nem jogos, úgy ez kerül a szervizigazolásra.

3) HP kellékanyagok garanciális feltételei:

Amennyiben a hibát a kellékanyag okozza, akkor a garancia meglétének eldöntésében az alábbiakat kell figyelembe venni.

3.1) Garanciálisan semmiképpen nem cserélhető az a kellékanyag, amely az alábbi kategóriák bármelyikébe tartozik:

kifogyott (üres), vagy soha nem került felhasználásra (tele van, bontatlan csomagolásban).

nem HP eredeti kellékanyag (pl. utántöltött).

a garanciális ideje lejárt (lásd alább a 3.2-es pontot).

sérülése szállítás során vagy nem megfelelő használat eredményeképpen keletkezett, tehát nem gyártási hiba eredménye.

3.2) A garanciális idő megállapítása:

Tintapatronok és nyomtatófejek esetén a garancia lejáratának napja a patron vagy fej testére rá van gravírozva.

A tintapatronok és nyomtatófejek csomagolásán található dátum (ú.n. "installbefore" dátum) a kellékanyag üzembe helyezésének javasolt időpontját mutatja. Tintapatronok esetében ez a dátum hat hónappal, nyomtatófejek esetében egy évvel előzi meg a garancia lejártának időpontját. Ennek a dátumnak a lejárata nem jelenti a kellékanyag garanciájának megszűnését, pusztán tájékoztatásul szolgál.

Lézernyomtatók festékkazettái esetén a kellékanyag garanciális, amennyiben a tárolás és üzemeltetés körülményei megfeleltek a csomagolásban található terméktájékoztatóban leírtaknak, és a festékkazettában még az eredeti HP festékpor található, valamint a kazetta festéktartalma nem mutatja az "alacsony szint" jelzést.

A vásárlás dátuma egyik esetben sem játszik szerepet.

3.3) A nyomtatókhoz csomagolt kellékanyagok garanciája:

A kellékanyagok garanciája szempontjából lényegtelen, hogy a hiba a nyomtatóhoz csomagolt, vagy egy később önállóan megvásárolt kellékanyagnál lép-e fel. A garanciális eljárás és paraméterek mindkét esetben ugyanazok.

4) A szervizigazolás:

A szerviz igazolást két eredeti példányban kell elkészíteni. Egyik példányt a vizsgálatot kérő fél kapja, a másikat az ellenőrizhetőség végett a szerviz partnernek kell megőriznie legalább a kiállítástól számított fél évig. Mindkét példányt alá kell írni, és le kell pecsételni.

5) A hibás kellékanyag cseréje:

Amennyiben a szerviz igazolás tanúsítja, hogy a kellékanyag okozta a hibát és arra garancia vonatkozik, a Felhasználó kérésére a hibás HP kellékanyagot a vásárlás helyén kell ki cserélni, az igazolás ellenében, és a vásárlást igazoló blokk vagy számla bemutatásával. Nyomtatóhoz csomagolt kellékanyagok esetében a nyomtató megvásárlását igazoló blokk vagy számla bemutatása szükséges. Amennyiben a csere nem lehetséges, úgy a forgalmazó köteles a vevő részére visszatéríteni a kellékanyag vételárát.

Lexmark kellékanyagokra vonatkozó garanciális procedúra leírása

Tintapatronok esetén a Lexmark vásárlástól számított 90 napig, festékkazetták és fényhengerek (drum, OPC, photoconductor) esetén egy évig vállal garanciát. A vásárlónak rendelkeznie kell a vásárlást igazoló blokkal vagy számlával, továbbá a kellékanyag csomagolásával utólag vásárolt kellékanyagok esetén. A nyomtatóval vásárolt kellékanyag meghibásodása esetén a készülék kitöltött garanciajegyét kell bemutatni a kellékgarancia érvényesítéséhez, hiszen ebben az esetben a kelléknek nincs külön doboza.

Az eredeti blokk vagy számla, vagy a csomagolás hiányában a garanciális szolgáltatás nem érvényesíthető, és csak külön díjazás ellenében biztosít szolgáltatást hozzá a Lexmark.

Részletes információkért forduljon a hivatalos márkaszervizekhez:

Mivel a nyomtató beszállítására is szükség lehet, a garanciát a hivatalos márkaszerviznél tudja érvényesíteni.

Profi Szerviz Központ

1044 Bp. Külső Váci út 123

Tel.: 06-1-814-80-80

www.profiszerviz.hu

Lexmark ügyfélszolgálat:

A felhasználói hibabejelentések kezelésére a Lexmark Képviselet munkanapokon 8-18 óráig online (lexmark_hu@ceemark.com) és telefonos (1-288-0097) helpdesk szolgáltatást üzemeltet. Munkatársaik igyekeznek a felmerült hibákat a felhasználóval közösen ily módon elhárítani, illetve amennyiben erre nincs lehetőség, tájékoztatást adnak a felhasználó számára legközelebbi szervizpontokról.

OKI kellékanyagokra vonatkozó garanciális procedúra leírása

Az OKI a kellékanyagokra a vásárlástól számított 3 hónapig vállal garanciát a termékeire. A reklamációs kellékanyaggal a végfelhasználó a lentebb feltüntetett bizonylatokkal érvényesítheti garanciális igényét az alábbi szerviznél.

Amennyiben azt állapítják meg, hogy valóban rendeltetésszerű használat mellett történt a kellékanyag meghibásodása, úgy a márkaszerviz azonnal biztosít új kellékanyagot!

A jótállás érvényesítéséhez a végfelhasználónak rendelkeznie kell a vásárlást igazoló számlával továbbá a termék eredeti csomagolásával (kivételt képez, ha a nyomtatóhoz kapott kellék, melynek nincsen külön csomagolása).

Mivel a nyomtató beszállítására is szükség lehet a garanciát a hivatalos márkaszerviznél tudja érvényesíteni.

Profi Szerviz Központ

Cím: 1044 Bp. Külső Váci út 123
Tel.: 06-1-814-80-80
Web: www.profiszerviz.hu

Panasonic kellékanyagokra vonatkozó garanciális procedúra leírása

Panasonic a kellékanyagok esetében a vásárlástól számított 3 hónapig vállal jótállást/garanciát. A kellékanyagok bevizsgálását minden esetben Panasonic által kijelölt hivatalos szervizpartner végzi. A jótállás és a garancia érvényesítéséhez a végfelhasználónak rendelkeznie kell és be is kell tudnia mutatnia a szerviz részére a következő dokumentumokat: a vásárlást igazoló számla, a termék eredeti csomagolása.

Amennyiben a bevizsgálás során bebizonyosodik, hogy rendeltetésszerű használat mellett történt a kellékanyag meghibásodása, abban az esetben a márkaszerviz biztosít új kellékanyagot vagy csereigazolást, amely birtokában cégünk is kicseréli Önnek.

Részletes információkért forduljon a hivatalos márkaszervizekhez:

Profi Szerviz Központ

1044 Bp. Külső Váci út 123

Tel.: 06-1-814-80-80

www.profiszerviz.hu

Philips kellékanyagokra vonatkozó garanciális procedúra leírása

A Philips a kellékanyagok esetében a vásárlástól számított 1 évig vállal garanciát a termékeire. A kellékanyagok bevizsgálását minden esetben Philips által kijelölt hivatalos szervizpartnere végzi. A jótállás és a garancia érvényesítéséhez a végfelhasználónak rendelkeznie kell és be is kell tudnia mutatni a szerviz részére a következő dokumentumokat: a vásárlást igazoló számla, a termék eredeti csomagolása.

Amennyiben a bevizsgálás során bebizonyosodik, hogy rendeltetésszerű használat mellett történt a kellékanyag meghibásodása, abban az esetben a márkaszerviz biztosít új kellékanyagot vagy csereigazolást, amely birtokában cégünk is kicseréli Önnek.

Részletes információkért forduljon a hivatalos márkaszervizekhez:

Young Kft.

Cím: 1139 Budapest, Frangepán u. 26.
Tel.: 06-1-471-7090
Web: http://www.young.hu

XEROX kellékanyagokra vonatkozó garanciális procedúra leírása

A Xerox a kellékanyagok esetében a vásárlástól számított 6 hónapig vállal garanciát a termékeire. A reklamációs kellékanyaggal a végfelhasználó a lentebb feltüntetett bizonylatokkal érvényesítheti garanciális igényét az alábbi szerviznél.

Amennyiben azt állapítják meg, hogy valóban rendeltetésszerű használat mellett történt a kellékanyag meghibásodása, úgy a márkaszerviz azonnal biztosít új kellékanyagot!

A jótállás érvényesítéséhez a végfelhasználónak rendelkeznie kell a vásárlást igazoló számlával továbbá a termék eredeti csomagolásával.

Mivel a nyomtató beszállítására is szükség lehet a garanciát a hivatalos márkaszerviznél tudja érvényesíteni.

Központi Szerviz

1044 Budapest, Ezred u. 16.

(Külső-Váci út 123. Europe Center)

www.profiszerviz.hu

Xerox ügyfeleinek fenntartott szervizvonal:

+36 (1) 814 8560

Xerox ügyfeleinek fenntartott e-mail cím:

• Ügyfélszolgálat

Kérdéseivel, észrevételeivel forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeink valamelyikén!

Skype nevünk: CCT.HU MSN
• Információk

Kyocera Platina Partner
• Csatlakozz hozzánk

Kövess minket facebook-on is, hogy az elsők között értesülhess akcióinkról, híreinkről.

• Kyocera
Az Észak-alföldi régió Kiemelt Értékesítési Partnere, Garanciális Szervize. Tudjon meg többet a Kyocera termékeiről és szolgáltatásairól.

www.kyocera.cct.hu

• Sikeres pályázatok
• Hírlevél

Kérjük adja meg e-mail címét, és iratkozzon fel hírlevelünkre, ha szeretne értesülni legújabb akciós ajánlatainkról, híreinkről!

Feliratkozok!

Informatikai üzemeltetés: DetCom Systems

Olcsóbbat

Megbízható bolt


Látogassa meg a CCT.HU webüzletet a ShopManian
Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz


Pick Pack Pont


Pick Pack PontPick Pack PontXerox kiemelt viszonteladó

x x x x x x x x x